be a
   franchise

  Full Name :
  Phone:
  City :
  E-Mail :
  Investment Budget :

  Pizza Il Forno offers franchise opportunities in many regions in Turkey and abroad. As a distinguished brand with an authentic restaurant concept, Pizza Il Forno provides its guests with pizzas, snacks, pastas, salads, desserts, and a warm atmosphere prepared with love, combining unique Turkish and Italian flavors. Our restaurants, based on guest satisfaction, aim to offer an exciting variety of flavors to all of Turkey. Therefore, our potential business partners are offered the opportunity to represent our flavors by becoming part of our brand through franchise opportunities.

  Turkey has a strong interest in pizza and pasta culture, and pizza consumption has a market share of around 45% in the food and beverage sector. Pizza Il Forno holds a significant position in the food and beverage sector by offering approximately 2 million signature pizzas and 16 million carefully prepared pizza slices annually. Unlike other brands, Pizza Il Forno aims to target a wide range of guests with its diverse menu and sit-down casual-fine dining concept rather than just focusing on pizza. This positioning offers entrepreneurs the opportunity to make a successful restaurant investment. Our business partners will not only receive support from a strong brand identity but also gain the knowledge and operational standards necessary to succeed in restaurant management.

  Entrepreneurs who wish to take advantage of franchising with Pizza Il Forno will have the opportunity to pioneer the food and beverage sector in their cities and regions by reflecting the unique taste and style of Pizza Il Forno. If you want to seize this opportunity, you can join the Pizza Il Forno family by contacting us. We eagerly await your applications for franchising across Turkey. Let’s create many successful stories together as part of this growing and successful brand in the food and beverage sector!

  Pizza Il Forno Franchise Standards:

  • Representing a Distinguished Brand: Pizza Il Forno provides its franchisees with the opportunity to represent a renowned and strong brand, which helps gain the trust of guests and ensures quick acceptance in the area of operation.
  • Advertising, Marketing, and PR: Pizza Il Forno offers its franchisees the opportunity to benefit from central advertising, marketing, and PR efforts across various channels. This allows our business partners to reach more guests with less cost in a more attention-grabbing and effective manner.
  • Experience and Know-how: Pizza Il Forno shares its industry experience and operational expertise with franchise owners. Any challenges encountered in restaurant management are handled by our central coordinators, allowing our business partners to evaluate their performance from a broader perspective. This helps franchisees avoid mistakes and achieve success more quickly.
  • Expansion and Growth: Our brand coordinators provide opportunities for solid and rapid expansion into different regions and cities, enabling the brand to reach a broader audience.
  • Business Model and Training: Pizza Il Forno standardizes its growth-based franchise business model and operational processes. Additionally, it provides significant training and support to business partners and staff, ensuring more efficient and sustainable management of the business.
  • Supply Chain: Pizza Il Forno offers its business partners the convenience and opportunity to procure quality and fresh ingredients at reasonable prices through advantageous agreements on product supply.
  • Risk Mitigation: Pizza Il Forno reduces the risk during the opening process of new businesses. Starting based on a successful business model minimizes uncertainties for entrepreneurs.
  blank
  Address: Armada Hayat Sokağı Söğütözü, Eskişehir Yolu, Armada AVM, 6 /31 Çankaya - Ankara
  Phone: 0312 219 22 77
  Working Hours: 11:00 - 22:00
  blank

   Name Surname :
   Phone:
   E-Mail :
   Subject :
   Branch :
   You can write your suggestions, comments and complaints in this field :

    İsim - Soyisim :
    Telefon :
    E-Posta :
    Konu :
    Şube :
    Öneri, yorum ve şikayetlerinizi bu alana yazabilirsiniz :

    KVKK Aydınlatma Metni

    6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki bilgilendirme metnimizi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

    1. Veri Sorumlusu

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek veya aktarabilecektir.

    2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

    Müşterilerimize ait kişisel veriler Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. in geliştirdiği ürünlerin satış ve teslim hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla alınıp, KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Alınan kişisel veriler Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun olarak korunmaktadır.

    3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

    Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda talebini Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’ye iletmesi ve bu konuya engel bir hukuki durumun olmaması hallerinde kişisel verileri silinecektir.

    4. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

    Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından; faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı çözüm ortaklarına, franchiseeleriyle, kuruluşlarla ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat ve ilgili kanunlar gereği, hukuki yükümlülükler sebebiyle kamu kurumları ve ilgili diğer resmi kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

    5. Alınan Kişisel Veriler

    İZİBİZ olarak çalışan ve müşteri kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Çalışan Kişisel Verileri:İletişim bilgileri, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, eğitim bilgileri, sertifika bilgileri, diploma notları, sabıka kayıtları, fotoğraf, personel çağrı görüşme kayıtları, kamera görüntüleri, personel mail adresleri, kimlik bilgileri, referans bilgisi. Müşteri Kişisel Verileri:İletişim bilgileri, adres bilgisi, mail adresleri, vergi numarası veya şahsi işletmeler için TC, imza,

    6. Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler

    Müşterilerimize ait kişisel veriler; e-ticaret faaliyetlerini yürütmek amacıyla Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; firmamız yada franchiseelerimiz aracılığı ile alınmaktadır. Bunun haricinde online başvuru, telefon destek faaliyetleri ve elektronik haberleşme kanalları ile de bilgi toplanabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Müşterilerimizden, Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizi almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve buna bağlı tebliğler, 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir.

    7. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

    Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler İZİBİZ tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, İZİBİZ tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
    • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
    • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
    haklarınız bulunmaktadır.

    8. İletişim Yöntemleri

    6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş (VERİ SORUMLUSU) ADRES: Yukarı Dikmen, Turan Güneş Bulvarı Yıldız Kule No:106/65 Çankaya/Ankara TELEFON: 0850 444 0 312
    Live Support